ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen en producten van Githa van Eeuwen Art Studio die worden aangeboden op www.githavaneeuwen.com.

Wanneer je iets bestelt op onze website, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden digitaal aan je ter beschikking gesteld. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Githa van Eeuwen Art Studio, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar deze Algemene Voorwaarden digitaal zijn in te zien en dat ze op jouw verzoek zo spoedig mogelijk – digitaal of op andere wijze – kosteloos worden toegezonden.

Contactgegevens

Githa van Eeuwen Art Studio
Natriumweg 7-0.27
3812 PV Amersfoort

Tel: (+31) 06 3405 3977
E-mail: studio@githavaneeuwen.com

KvK: 32119199
BTW: NL001970976B67

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om het aanbod goed te kunnen beoordelen. Als er afbeeldingen gebruikt worden, zijn deze zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend voor Githa van Eeuwen Art Studio.

Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. Githa van Eeuwen Art Studio heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden, evenals fouten voortkomend uit de werking van de website en door uitvallen van web- en mailservers.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je het bestelproces op de website hebt doorlopen en de betaling is voldaan.

Nadat je een bestelling hebt geplaatst, stuurt Githa van Eeuwen Art Studio je zo snel mogelijk een digitale bevestiging. Zolang de ontvangst van je bestelling niet aan jou is bevestigd, mag je de overeenkomst ontbinden.

De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Githa van Eeuwen Art Studio niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Indien de correcte prijs een verhoging inhoudt, heb je het recht om van de koop af te zien.

Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat je aan Githa van Eeuwen Art Studio kenbaar hebt gemaakt.

Githa van Eeuwen Art Studio zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij je akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Je hebt geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van een termijn geeft je geen recht op schadevergoeding.

Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Githa van Eeuwen Art Studio het door jou betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Githa van Eeuwen Art Studio tot het moment van bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Herroepingsrecht

Geleverde producten die onverhoopt niet aan je verwachtingen voldoen, kan je binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden in de originele verpakking retourneren. Deze bedenktijd gaat in op de dag dat je het product hebt ontvangen. Je dient zelf de kosten voor de retourzending te voldoen.

Neem alvorens je een product retour zendt altijd eerst contact met ons op via studio@githavaneeuwen.com voor eventuele extra retourinstructies.

Indien de producten in de originele staat verkeren, zal het volledige aankoopbedrag (dus exclusief de kosten voor de retourzending) binnen 14 dagen aan je worden gerestitueerd. Terugbetaling geschiedt volgens dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt, tenzij je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Let op: Producten die speciaal voor jou zijn gemaakt, bijvoorbeeld prints in een afwijkend formaat, kunnen niet worden geretourneerd.

Bij de levering van diensten mag je de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Conformiteit

Githa van Eeuwen Art Studio staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Bij afbeeldingen bestaat er echter altijd een verschil tussen de weergave van kleuren op verschillende beeldschermen en op papier. Aan de weergave van producten op jouw beeldscherm kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst.

Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens dien je onverwijld aan Githa van Eeuwen Art Studio te melden.

In geval van wanbetaling heeft Githa van Eeuwen Art Studio, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan je kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Auteursrecht

Op alle producten van Githa van Eeuwen Art Studio en op alle op githavaneeuwen.com afgebeelde foto’s en illustraties rust auteursrecht.

De producten van Githa van Eeuwen Art Studio worden verkocht voor decoratief gebruik. Ze mogen nadrukkelijk niet voor andere doeleinden worden gebruikt en mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, bewerkt en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de kunstenaar, te weten Githa van Eeuwen, te contacten via studio@githavaneeuwen.com.

Tot slot

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen gelden alleen wanneer zij schriftelijk tussen de partijen overeengekomen zijn. Eventueel door de koper gehanteerde algemene voorwaarden hebben geen gelding.

Op de rechtsbetrekkingen tussen de partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.

Scroll naar boven